Recent content by hai090

  1. H

    Thực tiễn tốt nhất để tạo Infographics nổi bật và thu hút

    Bạn muốn thu hút khán giả tốt hơn và tạo ảnh hưởng? Sau đó xem xét thêm hình ảnh vào nội dung của bạn. Các tài sản như infographics là nội dung trực quan bạn cần thêm vào hỗn hợp tiếp thị nội dung của mình - nhưng làm thế nào bạn có thể làm cho bạn nổi bật giữa các phần còn lại? Vào ngày 25...
  2. H

    Làm thế nào để viết một nghiên cứu tình huống tuyệt vời mà chuyển đổi

    Bất cứ ai cũng có thể viết những điều tốt đẹp về thương hiệu riêng của họ. Nhưng sao lưu chúng với các ví dụ thực tế? Đó là một điều khác hoàn toàn. Những lời hứa rực rỡ và những khẩu hiệu đầy tham vọng không phải lúc nào cũng đủ để thuyết phục người tiêu dùng dùng thử thương hiệu của bạn...
Top