Recent content by Dhang

  1. D

    HỌC LẬP TRÌNH JAVA CORE

    Đa số các phần mềm ứng dụng hiện nay được viết bằng Java rất nhiều. Tiếp cận Java đồng nghĩa mở ra một cơ hội rất lớn về nghề nghiệp, học 1 khóa Java Core tại IMIC tương đương 1 năm đi làm thực tế. Đây là ngôn ngữ nền tảng để tiếp tục khám phá mảnh đất màu mỡ về lập trình Web và Mobile. Có thể...
Top