Việt Nam sử lược

Snow_Fox

Công Thần CTIT
Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc.
[DOWNLOAD + HIDE]http://download.com.vn/Data/Soft/2010/04/02/suluoc.pdf[/DOWNLOAD + HIDE]
:Khi (52)::Khi (52)::Khi (52):
 
Top