Nhật Kí Trong Tù - Hồ Chí Minh

Snow_Fox

Công Thần CTIT
獄中日記
Ngục trung nhật ký
Nhật ký trong tù

身体在獄中
精神在獄外
欲成大事業
精神更要大

Thân thể tại ngục trung
Tinh thần tại ngục ngoại
Dục thành đại sự nghiệp
Tinh thần cánh yếu đại
Bản dịch của Nam Trân:
Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải càng cao.
Mọi người down về mà nghiền nghẫm nhá
:Khi (9):[DOWNLOAD + HIDE]http://vietlion.com/okvn/download/1502[/DOWNLOAD + HIDE]
 
Top