LINHNGUYEN23

New Member
  1. Chi chi phí là những khoản làm cho giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao tiếp nảy sinh hoặc lúc với khả năng tương đối vững chắc sẽ nảy sinh trong tương lai ko phân biệt đã chi tiền hay chưa. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội
  2. Việc ghi nhận mức giá ngay cả lúc chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng với khả năng cứng cáp sẽ nảy sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng và bảo toàn vốn. Chi chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra cần được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc ưa thích sở hữu thể xung đột có nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán cần căn cứ vào bản chất và các Chuẩn mực kế toán để đề đạt giao du 1 phương pháp trung thực, hợp lý.
  3. Mỗi nhà hàng chỉ với thể ứng dụng 1 trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ. Doanh nghiệp khi đã lựa sắm phương pháp kế toán thì bắt buộc vận dụng nhất quán trong một năm tài chính. Trường hợp áp dụng bí quyết kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kế toán cần kiểm kê để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.
  4. Kế toán nên theo dõi khía cạnh những khoản tầm giá phát sinh theo yếu tố, tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí sắm ngoài, khấu hao TSCĐ…
  5. Các khoản giá tiền ko được coi là mức giá tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng với gần như hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì ko được ghi giảm giá thành kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm nâng cao số thuế TNDN cần nộp.
  6. Các tài khoản đề đạt mức giá ko với số dư, cuối kỳ kế toán nên kết chuyển toàn bộ các khoản giá tiền phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.học kế toán thực hành
Nguyên tắc kế toán là gì ?
a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ảnh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty trong 1 kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động marketing của siêu thị bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

– Kết quả hoạt động sản xuất, buôn bán là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, mức giá cung ứng của sản phẩm xây lắp, mức giá tác động đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: giá tiền khấu hao, mức giá sửa chữa, nâng cấp, giá thành cho thuê hoạt động, tầm giá thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), mức giá bán hàng và giá tiền quản lý doanh nghiệp.

– Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

– Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác và những khoản tầm giá khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Tài khoản này cần phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động buôn bán của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh cần được hạch toán chi tiết theo từng chiếc hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động marketing thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…). Trong từng mẫu hoạt động marketing sở hữu thể buộc phải hạch toán chi tiết cho từng cái sản phẩm, từng ngành hàng, từng mẫu dịch vụ.

c) Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào
học kế toán ở đâu
 
Top