Lại Là Đồng Hồ Nhưng Loại Đơn Giản

rongcon

Công Thần CTIT
PHP:
<html><head><title>CongTruongIT.Com</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script type="text/javascript">

	function getCurrentTime()
	{
		var now = new Date();
		var mySecs = now.getSeconds();
		var curHour = now.getHours();
		var curMin = now.getMinutes();
		var day = now.getDay();
		var date = now.getDate();
		var year = now.getFullYear();
		var month = now.getMonth();
		var days = new Array();
			days[0] = "Sunday";
			days[1] = "Monday";
			days[2] = "Tuesday";
			days[3] = "Wednesday";
			days[4] = "Thursday";
			days[5] = "Friday";
			days[6] = "Saturday";
		var suffix = "AM";

			if(mySecs < 10)
			{
				mySecs = "0" + mySecs;
			}

			if(curMin < 10)
			{
				curMin = "0" + curMin;
			}

			if(curHour == 12 && curMin >= 1)
			{
				suffix = "PM";
			}

			if(curHour == 24 && curMin >= 1)
			{
				curHour-= 12;
				suffix = "AM";
			}

			if(curHour > 12)
			{
				curHour-= 12;
				suffix = "PM";
			}

document.getElementById('time').innerHTML=(days[day] + " " + (month +1) + "/" + date + "/"  + year + " " + curHour + ":" + curMin + ":" + mySecs + " " + suffix);

}

</script>
</head>
<body onload="setInterval('getCurrentTime()', 1000);" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<div id="time"></div>
</body></html>
Thôi Không DEMO Đâu
 

huongtra

New Member
anh rồng viết code đồng hồ nhìn phức tạp nhỉ
anh xem code đồng hồ của em và cho ý kiến nhé (ưu và nhược của hai chiếc đồng hồ ấy).em không hiểu lắm

Code:
<EMBED src="http://www28.24h.com.vn/i/24h.swf" QUALITY="high" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" TYPE="application/x-shockwave-flash" width="131" height="122"></EMBED>
 

rongcon

Công Thần CTIT
ưu điểm cái đồng hồ củ em là ít mã nguồn. nhìn đẹp hơn nhưng về phần giao diện không tùy bến được vì nó là flash nếu em thích thì có nhiều loại đồng hồ flash đẹp hơn nhiều cho em chọn "lên google gõ đồng hồ flash lè có cả 1 đống >.< tha hồ mà chọn"
 
Top