ILLUSTRATOR - Hướng Dẫn Căn Bản về Brush trong AI!

Cloud_Strife

Công Thần CTIT
H​
ướng dẫn toàn diện: Illustrator của Paintbrush công cụ và brush bảng điều khiển


Illustrator's Paintbrush Tool (B) and Brush Panel are some of it's most powerful tools.​
Illustrator's Paintbrush Công cụ (B) và Brush Panel đang có một số điều đó hầu hết các công cụ mạnh mẽ.
With the Paintbrush Tool (B) and Brush Panel you can dress up your vector paths into compelling flourishes, patterns, tapered edges, and more.​
Công cụ Paintbrush với (B) và Brush Panel bạn có thể trang phục của bạn lên con đường dẫn vào các véc tơ khởi sắc, các mẫu, tapered vành, và nhiều hơn nữa.
In this tutorial, I will break down the basics of the Paintbrush Tool and Brush Panel and show you how to create your own brushes.​
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ break down những phần căn bản của Công cụ Paintbrush và Brush Panel và xem bạn làm thế nào để tạo của riêng bạn chổi.


The Paintbrush Tool​
Các công cụ Paintbrush


Basically, the Paintbrush Tool (B) functions like the Pencil Tool, allowing you to click and drag to create a path.​
Về cơ bản, các Công cụ Paintbrush (B) chức năng như Bút chì Công cụ, cho phép bạn nhấn chuột và kéo để tạo ra một con đường.
The difference is the Paintbrush Tool (B) applies predefined vector art to the paths you create.​
Sự khác biệt là Paintbrush Công cụ (B) áp dụng predefined véc tơ nghệ thuật vào con đường dẫn bạn tạo ra.
This might seem like a simple distinction, but using brushes will greatly improve you Illustrator productivity and helps you create artwork you never thought possible.​
Điều này có thể có vẻ như là một cách dễ dàng phân biệt, nhưng bằng cách sử dụng chổi sẽ cải thiện rất nhiều bạn Illustrator sản xuất và giúp bạn tạo ảnh nghệ thuật mà bạn không bao giờ nghĩ rằng có thể.
Illustrator's Four Brush Types​
Illustrator của bốn loại brush


Illustrator has four kinds of brushes.​
Illustrator có bốn loại chổi.
These various brushes offer a different kind of behaviors when applied to a path.​
Những chổi cung cấp nhiều loại khác nhau của các hành vi khi áp dụng cho một con đường.
 • Calligraphic Brush:​
  Calligraphic Brush:


  The Calligraphic Brush creates a brush stroke that looks like it was scribed by a ink pen or paintbrush.​
  Các Calligraphic Brush tạo ra một brush đột quỵ mà hình như nó đã được scribed bởi một bút mực hay paintbrush.
  With a Calligraphic Brush you can define a nib or pen point.​
  Với một Calligraphic Brush bạn có thể xác định một nib hoặc bút điểm.
 • Scatter Brush:​
  Scatter Brush:


  The Scatter Brush will define vector art as a brush.​
  Các scatter Brush sẽ xác định véc tơ brush như là một nghệ thuật.
  The Scatter Brush will then scatter copies of the art across a path when applied to a path.​
  Các scatter Brush sau đó sẽ tiêu tan bản sao của nghệ thuật trên một con đường khi áp dụng cho một con đường.
 • Art Brush:​
  Nghệ thuật Brush:


  The Art Brush will define vector art as a brush.​
  Nghệ thuật Brush sẽ xác định véc tơ brush như là một nghệ thuật.
  The Art Brush will stretch the art across a path when applied to a path.​
  Nghệ thuật Brush sẽ căng nghệ thuật trên một con đường khi áp dụng cho một con đường.
 • Pattern Brush:​
  Pattern Brush:


  The Pattern Brush allows you to specify five defined patterns to a brush and then distribute along a path.​
  Mẫu các Brush cho phép bạn chỉ định năm mẫu để xác định một brush và sau đó phân phối dọc theo một con đường.
Applying and Drawing with Brushes​
Vẽ và áp dụng với chổi


There are two ways you can use Illustrator Brushes.​
Có hai cách bạn có thể sử dụng Illustrator chổi.
You can draw them with the Paintbrush Tool (B) or you can apply them to an existing path.​
Bạn có thể vẽ chúng với các Công cụ Paintbrush (B), hoặc bạn có thể áp dụng chúng để một đường dẫn hiện có.
 • Brush Tool: To draw a brush stroke with the Paintbrush Tool (B), select the Paintbrush Tool (B), chose a brush from the Brush Panel and start drawing.​
  Công cụ brush: Để rút ra brush một đột quỵ với các Công cụ Paintbrush (B), chọn Công cụ Paintbrush (B), chọn lựa chọn một brush từ Brush Panel và bắt đầu vẽ.
 • Apply to Existing Path: Select the path and then select a brush from the Brush Panel.​
  Hiện tại áp dụng cho các Đường dẫn: Chọn con đường và sau đó lựa chọn một brush từ Brush Panel.
Paintbrush Tool Preferences​
Công cụ Paintbrush lựa chọn ưu tiên


Double-click on the Brush Tool in the Tools panel to bring up the Paintbrush Tool Options.​
Double-click chuột vào Brush Công cụ trong bảng điều khiển Công cụ để đem đến cho các con Paintbrush Công cụ Options.
Below is a breakdown of the options.​
Dưới đây là một trong các tùy chọn chia.
Tolerance:​
Dung sai:


 • Fidelity: Setting a low Fidelity will add more anchor points to your path.​
  Fidelity: Đặt một thấp Fidelity sẽ bổ sung thêm điểm neo vào đường dẫn của bạn.
  Conversely, having a higher Fidelity will generate fewer anchor points in a path.​
  Ngược lại, có một Fidelity cao hơn sẽ tạo ra ít hơn điểm neo ở một con đường.
 • Smoothness: Setting a higher percentage than 0 will smooth out paths.​
  Smoothness: Thiết lập một tỷ lệ phần trăm cao hơn 0 sẽ mịn ra con đường dẫn.

Options:​
Tuỳ chọn:


 • Fill New Brush Stroke: This option will fill the path once finished.​
  Điền mới Brush Tai biến mạch máu não: Tuỳ chọn này sẽ điền vào đường dẫn sau khi đã hoàn thành.
 • Keep Selected: This option keeps the brush stroke selected after drawn.​
  Vẫn tiếp tục lựa chọn: Tùy chọn này giữ brush đột quỵ sau khi rút ra được lựa chọn.
 • Edit Selected Paths: This option will let you edit a path on top of a created path within a certain pixel range.​
  Chỉnh sửa lựa chọn con đường dẫn: Tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa một con đường trên đầu trang của một con đường tạo ra trong một phạm vi pixel.
  The pixel range can be changed from the slider bar below the Edit Selected Paths checkbox.​
  Các pixel phạm vi có thể được thay đổi từ các thanh trượt bên dưới Hiệu chỉnh các lựa chọn con đường ô trống.

Paintbrush Tool Keyboard Shortcuts and Keyboard Controls​
Công cụ Paintbrush phím tắt bàn phím và bàn phím điều khiển


 • Keyboard Shortcut (B).​
  Bàn phím tắt (B).
 • Hold Shift to constrain movements to 45°, 90°, 135°, or 180° when creating brush strokes.​
  Giữ Shift để constrain phong trào đến 45 °, 90 °, 135 °, 180 ° hay khi tạo brush strokes.
 • Hold Option (Alt) to show the Smooth Tool.​
  Lựa chọn tổ chức (Alt) để hiển thị các Smooth Công cụ.
Brush Panel​
Brush Panel


The Brush Panel is where you can access the four brush types.​
Các Brush Panel là nơi bạn có thể truy cập vào bốn loại brush.
The Calligraphic and Scatter Brushes will be displayed is a small thumbnail box, while the Art and Pattern Brushes are displayed in a horizontal rectangle (as long as the thumbnail view is selected from the drop-down menu of the Brush Panel).​
Calligraphic và các tiêu tan chổi sẽ được hiển thị là một hộp nhỏ hình nhỏ, trong khi các nghệ thuật và Pattern chổi được hiển thị trong một rectangle ngang (như dài như là hình ảnh thu nhỏ xem là chọn từ trình đơn thả xuống của Brush Panel).
If your Brush Panel isn't opened, go to Window > Brushes (F5) to open it.​
Nếu bạn Panel Brush không phải là mở ra, đi đến cửa sổ> chổi (F5) để mở nó.
Brush Panel Breakdown​
Brush chia bảng điều khiển


 • Brush Panel drop-down menu: In this menus you can change the view of the brushes, select unused brushes, open other brush libraries, and more.​
  Brush Panel trình đơn thả xuống: Trong trình đơn này bạn có thể thay đổi quan điểm của các chổi, chọn không sử dụng chổi, mở các thư viện brush, và nhiều hơn nữa.
 • Brush Libraries Menu Button: Click this button to open a drop-down menu to open other brush libraries on your computer or save a set of brushes.​
  Thư viện brush Menu Button: Click vào nút này để mở một trình đơn thả xuống để mở các thư viện brush trên máy tính của bạn hoặc lưu một bộ chổi.
 • Remove Brush Stroke Button: Click this button when a path with a brush is selected to remove the stroke.​
  Hủy bỏ Brush Tai biến mạch máu não Button: Click vào nút này vào khi một con đường với một brush được chọn để loại bỏ những đột quỵ.
 • Stroke Options: Click this button to open the Stroke Options dialog for a particular selected brush stroke.​
  Lựa chọn đột quỵ: Click vào nút này để mở hộp thoại Lựa chọn Tai biến mạch máu não cho một chọn đột quỵ brush.
 • New Brush: Click this button to create a new brush from the New Brush dialog.​
  Brush mới: Click vào nút này để tạo ra một từ mới brush Brush hộp thoại mới.
 • Delete Brush: Click this button to delete a brush from the Brush Panel.​
  Xóa Brush: Click vào nút này để xóa một brush từ Brush Panel.

Defining a Calligraphic Brush​
Xác định một Calligraphic brush


Illustrator already has several preset Calligraphic Brushes, but you can use the following steps to create a new Calligraphic Brush. Unless you are working with a tablet, don't change the settings for the Variations of the Angle and Diameter options.​
Illustrator đã có một vài cài sẵn Calligraphic chổi, nhưng bạn có thể sử dụng các bước sau để tạo một Brush mới Calligraphic. Trừ khi bạn đang làm việc với một viên, không thay đổi các cài đặt cho các Biến thể của Góc nhìn Đường kính và lựa chọn.
I won't go into the pen tablet settings, but If you are using a drawing tablet, you can refer to my post on Vectips, Wacom Setting in Illustrator .​
Tôi sẽ không đi vào bút viên cài đặt, nhưng Nếu bạn đang sử dụng một hình vẽ viên, bạn có thể tham khảo để đăng bài của tôi trên Vectips, Wacom Thiết trong Illustrator.
 1. Click New Brush from the Brush Panel and select New Calligraphic Brush from the New Brush dialog.​
  Click vào New Brush từ Brush Panel và chọn mới Calligraphic Brush Brush mới từ hộp thoại.
  This will open up the Calligraphic Brush Options.​
  Điều này sẽ mở các Calligraphic Brush Options.
 2. Change the name of the brush if you wish.​
  Thay đổi tên của brush nếu bạn muốn.
 3. Angle: Type a value in the angle box.​
  Góc nhìn: Loại một giá trị trong góc hộp.
  This value will determine the angle of the brush.​
  Giá trị này sẽ xác định các góc độ của brush.
 4. Roundness: Entering a lower number than 100% will produce a flatter brush.​
  Tròn: nhập một số thấp hơn 100% sẽ sản xuất một flatter brush.
  Setting the Variation to Random with a high value will create more variation in the roundness of the brush.​
  Biến thể để cài đặt các ngẫu nhiên với một giá trị cao sẽ tạo thêm biến thể trong roundness of the brush.
 5. Diameter: Entering a high value will create a larger diameter brush.​
  Đường kính: nhập một giá trị cao sẽ tạo ra một đường kính lớn hơn brush.
 6. Click OK to save your new Calligraphic Brush.​
  Bấm vào OK để lưu Calligraphic Brush mới của bạn.
Edit Calligraphic Brush​
Chỉnh sửa Calligraphic brush


To edit a preexisting Calligraphic Brush, double-click on the particular brush in the Brush Panel to bring up the Calligraphic Brush dialog.​
Để chỉnh sửa một preexisting Calligraphic Brush, double-click vào tên của brush đặc biệt là trong Brush Panel để đem đến cho các con Calligraphic Brush hộp thoại.

Defining a Scatter Brush​
Xác định một scatter brush


 1. Create some artwork for the Scatter Brush.​
  Tạo ảnh nghệ thuật cho một số Brush tiêu tan.
  Gradients and Effects cannot be used when creating a Scatter Brush.​
  Gradients Tác dụng và có thể không được sử dụng khi tạo một Brush tiêu tan.
 2. Select all the created artwork and drag it into the Brush Panel.​
  Chọn tất cả các ảnh nghệ thuật tạo ra và kéo nó vào Brush Panel.
  When the New Art Brush dialog opens, select New Scatter Brush from the options to bring up the Scatter Brush Options.​
  Khi mới Nghệ thuật Brush hộp thoại sẽ mở ra, chọn New scatter Brush từ các tùy chọn để đem đến cho các con scatter Brush Options.
 3. Change the name of the brush if you wish.​
  Thay đổi tên của brush nếu bạn muốn.
 4. Size: Use the slider to define a fixed or random size of the art in relation to the original.​
  Kích thước: Sử dụng các con trượt để xác định một cố định hoặc ngẫu nhiên kích cỡ của nghệ thuật trong quan hệ với ban đầu.
  If you want to define a random size, select Random from the drop-down menu next to the Size sliders.​
  Nếu bạn muốn xác định một kích thước ngẫu nhiên, ngẫu nhiên chọn từ trình đơn thả xuống bên cạnh Kích thước sliders.
  You will need a pen tablet to utilize the other options from the drop-down menu.​
  Bạn sẽ cần có một bút viên để sử dụng trong các tùy chọn khác từ trình đơn thả xuống.
  Again, you can refer to my Wacom Setting in Illustrator article on Vectips.​
  Một lần nữa, bạn có thể tham khảo của tôi Wacom Thiết Illustrator trong bài viết trên Vectips.
 5. Spacing: Use the slider to define a fixed or random amount of spacing between instances of the artwork.​
  Không gian: Sử dụng các con trượt để xác định một số tiền cố định hoặc ngẫu nhiên của khoảng cách giữa các trường của ảnh nghệ thuật.
  If you want to define a random size, select Random from the drop-down menu next to the Spacing sliders.​
  Nếu bạn muốn xác định một kích thước ngẫu nhiên, ngẫu nhiên chọn từ trình đơn thả xuống bên cạnh Không gian sliders.
  Again, refer to Vectips for pen tablet integration.​
  Một lần nữa, tham khảo để Vectips bút cho viên hội nhập.
 6. Scatter: Use the slider to define how far the artwork will scatter from the path the brush is applied to.​
  Scatter: Sử dụng các con trượt để xác định cách xa các ảnh nghệ thuật sẽ tiêu tan từ các con đường không áp dụng cho các brush.
  Use the same option for Random settings and pen tablet setting as the Size and Spacing.​
  Sử dụng cùng một lựa chọn cho ngẫu nhiên cài đặt bút viên và thiết lập như là Kích thước và Không gian.
 7. Rotating: Use the sliders to define how much the art will rotate as the brush is applied to a path.​
  Luân phiên hiển thị: Sử dụng các sliders để xác định bao nhiêu trong nghệ thuật sẽ luân phiên như là brush là áp dụng cho một con đường.
  Use the same option for Random settings and pen tablet settings as the Size, Spacing and Scatter.​
  Sử dụng cùng một lựa chọn cho ngẫu nhiên cài đặt và bút viên cài đặt như là Kích thước, Không gian và tiêu tan.
 8. Rotation Relative To: Change this option so the art is relative to the page or relative to the path.​
  Các rotation Để: Thay đổi các tùy chọn này là để các nghệ thuật liên quan đến các trang hay liên quan đến con đường.
  Use the same option for Random settings and pen tablet settings as before.​
  Sử dụng cùng một lựa chọn cho ngẫu nhiên cài đặt và bút viên như trước khi cài đặt.
 9. Colorization: Set the colorization to None, Tints, Tints and Shades, and Hue Shift, depending on how you want color added to the original stroke art color.​
  Colorization: Đặt colorization để Không, tints, tints và Shades, và Huế Shift, tùy thuộc vào cách bạn muốn đưa vào màu sắc ban đầu đột quỵ màu nghệ thuật.

 10. Click OK to save your new Scatter Brush.​
  Bấm OK để scatter lưu Brush mới của bạn.
Edit Scatter Brush​
Chỉnh sửa scatter brush


To edit a preexisting Scatter Brush, double-click on the particular brush in the Brush Panel to bring up the Scatter Brush dialog.​
Để chỉnh sửa một preexisting scatter Brush, double-click vào tên của brush đặc biệt là trong Brush Panel để đem đến cho các con scatter Brush hộp thoại.
Defining an Art Brush​
Xác định một nghệ thuật, brush


Illustrator already has several preset Art Brushes, but you can use the following steps to create an new Art Brush.​
Illustrator đã có một vài cài sẵn chổi nghệ thuật, nhưng bạn có thể sử dụng các bước sau để tạo ra một nghệ thuật mới Brush.
 1. Create some artwork for the Art Brush.​
  Tạo ảnh nghệ thuật cho một số nghệ thuật Brush.
  Gradients and Effects cannot be used when creating a Art Brush.​
  Gradients Tác dụng và có thể không được sử dụng khi tạo một nghệ thuật Brush.
 2. Select all the created artwork and drag it into the Brush Panel.​
  Chọn tất cả các ảnh nghệ thuật tạo ra và kéo nó vào Brush Panel.
  When the New Art Brush dialog opens, select New Art Brush from the options, to bring up the Art Brush Options.​
  Khi mới Nghệ thuật Brush hộp thoại sẽ mở ra, chọn New Brush Nghệ thuật từ các tùy chọn, để mang lên các nghệ thuật Brush Options.
 3. Change the name of the brush if you wish.​
  Thay đổi tên của brush nếu bạn muốn.
 4. Direction: The Direction setting sets the orientation of the art in relation to the path to which the brush us applied.​
  Hướng: Các Hướng cài đặt bộ định hướng của các nghệ thuật liên quan đến con đường mà chúng tôi áp dụng các brush.
  Select one of the four arrow to change this option.​
  Chọn một trong bốn mũi tên để thay đổi tuỳ chọn này.
  The blue arrow that appears in the preview area allows you to see how the art will be drawn on a path.​
  The blue arrow xuất hiện trong qua khu vực cho phép bạn xem như thế nào trong nghệ thuật sẽ được trích ra trên một con đường.
 5. Width: Change this value to define how large the art will display in relation to the path to which the brush is applied.​
  Width: Thay đổi này như thế nào để xác định giá trị lớn của nghệ thuật sẽ hiển thị trong quan hệ với các đường dẫn đến đó brush được áp dụng.
  For the most part you want to check the Proportional box to keep the height-to-width ration unchanged as you scale the object to which the brush is applied.​
  Đối với hầu hết các phần bạn muốn kiểm tra các hộp để giữ tỷ lệ cao-to-ration không thay đổi chiều rộng quy mô như bạn đối tượng mà các brush được áp dụng.
 6. Flip Along and Flip Across: These check boxes allow you to flip the art over the horizontal and vertical axis.​
  Cùng Flip và Flip Across: Các kiểm tra hộp cho phép bạn flip nghệ thuật qua ngang và trục dọc.
 7. Colorization: The Colorization options are the same as the Scatter Brush options.​
  Colorization: Colorization Các tuỳ chọn được giống như scatter Brush tuỳ chọn.
 8. Click OK to save your new Art Brush.​
  Bấm vào OK để lưu nghệ thuật Brush mới của bạn.
Edit Art Brush​
Nghệ thuật chỉnh sửa brush


To edit a preexisting Art Brush, double-click on the particular brush in the Brush Panel to bring up the Art Brush dialog.​
Để chỉnh sửa một preexisting Nghệ thuật Brush, double-click vào tên của brush đặc biệt là trong Brush Panel để đem đến cho các con nghệ thuật Brush hộp thoại.
Defining a Pattern Brush​
Xác định một mẫu brush


Pattern brushes are arguably the most difficult to master.​
Mẫu chổi đang arguably những khó khăn nhất để làm chủ.
A Pattern Brush can consist of five different pattern swatches.​
A Pattern Brush có thể bao gồm năm swatches mô hình khác nhau.
You can use different artwork for the start, finish, side (center), inside corner, and outside corner.​
Bạn có thể sử dụng ảnh nghệ thuật khác nhau cho các bắt đầu, kết thúc, bên (trung tâm), góc bên trong, và bên ngoài các góc.
Creating a Pattern Brush with five pattern swatches requires you to create some pattern tiles.​
Mẫu tạo một Brush với năm mẫu swatches yêu cầu bạn để tạo ra một số mẫu ngói.
I will first go over creating a simple Pattern Brush then explain how to create a Pattern Brush with multiple pattern swatches.​
Tôi sẽ đi đầu tiên trên tạo ra một cách dễ dàng Pattern Brush sau đó giải thích làm thế nào để tạo ra một Mẫu Brush với nhiều mẫu swatches.
 1. Create some artwork for the Pattern Brush.​
  Tạo ảnh nghệ thuật cho một số Pattern Brush.
  Gradients and Effects cannot be used when creating a Pattern Brush.​
  Gradients Tác dụng và có thể không được sử dụng khi tạo một Brush Pattern.
 2. Select all the created artwork and drag it into the Brush Panel.​
  Chọn tất cả các ảnh nghệ thuật tạo ra và kéo nó vào Brush Panel.
  When the New Art Brush dialog opens select New Pattern Brush from the options, to bring up the Pattern Brush Options.​
  Khi mới Nghệ thuật Brush hộp thoại mới sẽ mở ra chọn Pattern Brush từ các tùy chọn, để mang lên Pattern Brush Options.
 3. Change the name of the brush if you wish.​
  Thay đổi tên của brush nếu bạn muốn.
 4. Scale: The Scale determines how big or small the art is drawn on the path, relative to the size of the art.​
  Quy mô: Các quyết định như thế nào Quy mô lớn hay nhỏ trong nghệ thuật được trích ra trên con đường, liên quan đến kích cỡ của nghệ thuật.
 5. Spacing: The Spacing determines the amount of spacing between the art.​
  Không gian: Các Không gian xác định số tiền của khoảng cách giữa các nghệ thuật.
 6. Flip Along and Flip Across: These check boxes allow you to flip the art over the horizontal and vertical axis.​
  Cùng Flip và Flip Across: Các kiểm tra hộp cho phép bạn flip nghệ thuật qua ngang và trục dọc.
 7. Fit: The Stretch to Fit Options makes a perfect fit across the entire path.​
  Phù hợp với: Các căng Fit Lựa chọn để làm cho hoàn toàn phù hợp trên toàn bộ con đường.
  The Add Space to Fit changes the spacing of the art so it fits evenly across the entire path.​
  Thêm vào các Không gian vừa để thay đổi các khoảng cách của nghệ thuật để nó fits nhau trên toàn bộ con đường.
  The Approximate Path option changes the path so it fits with the art.​
  Đường dẫn những ước tính lựa chọn con đường thay đổi để nó fits với nghệ thuật.
 8. Colorization: The Colorization options are the same as the previous brush options.​
  Colorization: Colorization Các tuỳ chọn được giống như trước brush tuỳ chọn.
Adding Multiple Swatch Pattern​
Thêm nhiều mẫu Swatch


You can create a Pattern Brush with multiple swatches to create banners, picture frames, and much more​
Bạn có thể tạo một Pattern Brush với nhiều swatches để tạo ra biểu ngữ, khung ảnh, và nhiều hơn nữa
 1. Create some artwork for the Pattern Brush.​
  Tạo ảnh nghệ thuật cho một số Pattern Brush.
  Gradients and Effects cannot be used when creating a Pattern Brush.​
  Gradients Tác dụng và có thể không được sử dụng khi tạo một Brush Pattern.
 2. Define each separate element as an individual pattern swatch by dragging each element in to the Swatch Panel one at a time.​
  Xác định mỗi yếu tố riêng biệt như là một cá nhân, hình mẫu swatch bằng cách kéo mỗi yếu tố trong các Swatch Panel tại một trong một thời gian.
  It helps to name the pattern swatch after you created it.​
  Nó giúp cho tên các mẫu swatch sau khi bạn tạo ra nó.
  To do this, double-click on the swatch in the Swatch Panel and renaming it.​
  Để làm được điều này, double-click vào tên của swatch trong Swatch Panel và đổi tên nó.
 3. Click New Brush from the Brush Panel and select new Pattern Brush from the New Brush dialog.​
  Click vào New Brush từ Brush Panel và chọn mới Pattern Brush Brush mới từ hộp thoại.
  This will open up the Pattern Brush Options.​
  Điều này sẽ mở các Pattern Brush Options.
 4. To add the swatch to the particular part of the path (start, finish, side (center), inside corner, and outside corner), click on the corresponding thumbnail at the top of the Pattern Brush Options dialog.​
  Để thêm các swatch cho phần riêng biệt của con đường (bắt đầu, kết thúc, bên (trung tâm), góc bên trong, và góc bên ngoài), tương ứng bấm vào các hình nhỏ ở trên cùng của hộp thoại Pattern Brush Options.
  Once selected you can choose the appropriate pattern swatch from the list.​
  Sau khi được lựa chọn, bạn có thể chọn các mẫu swatch thích hợp từ danh sách.
 5. Follow the rest of the options for creating a simple Pattern Brush and you will have a multi-swatch Pattern Brush.​
  Hãy làm theo phần còn lại của các tùy chọn để tạo ra một cách dễ dàng Pattern Brush và bạn sẽ có một đa-swatch Pattern Brush.
Edit Pattern Brush​
Chỉnh sửa mẫu brush


To edit a preexisting Art Brush, double-click on the particular brush in the Brush Panel to bring up the Art Brush dialog.​
Để chỉnh sửa một preexisting Nghệ thuật Brush, double-click vào tên của brush đặc biệt là trong Brush Panel để đem đến cho các con nghệ thuật Brush hộp thoại.
Saving Brushes​
Tiết kiệm chổi


Now that you have create a bunch of new brushes, you might want to save them so you can access them from any new document you create.​
Bây giờ bạn đã tạo ra một loạt các chổi mới, bạn có thể muốn lưu chúng làm như vậy thì bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ tài liệu mới bạn tạo ra.
To save the brushes, click the Brush Libraries Menu and select Save Bushes.​
Để lưu các chổi, bấm vào thư viện Brush Menu và chọn Lưu Bushes.
Name the brushes, and next you need them Click the Brush Libraries Menu, then choose your brushes under the User Defined section.​
Tên của chổi, và tiếp theo bạn cần đến chúng Brush Nhấp vào Thư viện Menu, sau đó chọn của bạn chổi dưới Thành viên Xác định phần.
 
Top