[HD] This is IT - Phim tài liệu về MJ

[Hưng]-[Gà]-[Tồ]

Công Thần CTIT
Ca? thê´ gio´i na`y ai ma` ko bik Mj nhi? :Khi (42): Sau ca´i chê´t cu?a ông va`o giu~a nam ca´c nha` la`m phim da~ công chiê´u bô? phim na`y va` chi? chiê´u trong vo`ng 5 nga`y , ve´ lu`ng ma~i ko co´ :Khi (10): Hôm nay xin gio´i thiê?u vo´i ca´c ba?n ba?n HD na`y :Ma (69):Gi?i thi?u: "This Is It" là "m?t món quà c?a Michael g?i d?n các fan. Ngu?i hâm m? s? th?y du?c hình ?nh Michael mà chúng ta chua t?ng th?y tru?c dây: m?t ngh? si vi d?i trong công vi?c. B? phim s?ng d?ng, giàu xúc c?m, c?m d?ng d?n roi nu?c m?t và cung ?n ch?a d?y s?c m?nh".

Trailer HD
[FLASH]http://www.youtube.com/V/cyrkcz7msfY[/FLASH]

lINK DOWNLOAD
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=bddf7b08262d1f40111096d429abd360c78a710d6e736d1f6ef02ae08ee7024e[/DOWNLOAD + PASS]

Phim hay , ai la` fan cu?a MJ thi` ko thê? bo? qua nhe´ :Ma (22)::Ma (22)::Ma (22):
 
ai mà cứ để file down đuôi vớ vỉn vậy lại còn đuôi . vnw cơ, dở à, đéo down bằng công cụ down load đc,:Ma (80)::Ma (59):
 
Top