Code khi tắt web thì hiện thông báo

T_Long

Administrator
Staff member
PHP:
<html>
<head>
<title> Bom Pr0 </title>
<meta Name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
</head>
<body onunload="window.alert(' Bạn muốn thoát khỏi www.congtruongit.com à  ... ')">
</body>
</html>
 

T_Long

Administrator
Staff member
mình chưa rõ được ý bạn bạn chụp cái hình lên được ko
 
Top