Cách viết phiếu thu chuẩn

baominh

New Member
Phương pháp và trách nhiệm ghi phiếu thu
Thứ 1: Bên góc trên bên trái của Phiếu thu tiền phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị chủa đơn vị thu.
Thức 2: Phiếu thu phải đóng thành từng quyển và ghi số từng quyển và dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi chính xác số quyển và số của từng tờ Phiếu thu. Số phiếu thu phải được đánh thứ tự liên tục trong 1 kỳ kế toán của tháng. Từng tờ Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm thu tiền.
Thứ 3: Ghi rõ họ, tên và địa chỉ người nộp tiền.
Thứ 4: Dòng “ Lý do nộp ” cần ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng, thu hồi tạm ứng.. thu tiền hàng hoá, thu tiền sản phẩm…
Thứ 5: Dòng “ Số tiền ”: Cần được ghi bằng số và cả bằng chữ số tiền nộp quỹ, có ghi rõ đơn vị tính là đồng VNĐ, hay USD …
Thứ 6: Dòng tiếp theo ghi số lượng 1 hay nhiều chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.
Thứ 7: Thủ quỹ sẽ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên sẽ giao cho người nộp tiền, 1 liên được lưu nơi lập phiếu.

Vào cuối ngày toàn bộ Phiếu thu tiền kèm theo chứng từ gốc sẽ được chuyển cho kế toán để kiểm tra, đối chứng và ghi vào sổ kế toán.

xem chi tiết tại
https://thumuaphelieugiacao.com.vn/mau-phieu-thu#Phuong_phap_va_trach_nhiem_ghi_phieu_thu
 
Top