វិធីបង្កើតអាខោន WIN2888

thu trang

New Member
ជាការងាយស្រួលសំរាប់ការបង្កើតអាខោនបាល់ជាមួយនិង win2888.com ដោយគ្រាន់អនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោម  • ចុចលិងនេះ http://win2888.com/?AF2772
  • បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញតារាងខាងក្រោម
[caption id="attachment_9265" align="alignnone" width="1455"] វិធីបង្កើតអាខោន WIN2888[/caption][caption id="attachment_2659" align="alignnone" width="650"] វិធីបង្កើតអាខោន WIN2888[/caption]
– name: សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់បងប្អូន

– Date of birth: សូមបញ្ជូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត

– account: សូមរើសឈ្មោះអាខោនសំរាប់ចូលលេខ

– Password: សូមជ្រើសរើសលេខសំងាត់សំរាប់ចូលលេខ (៨ខ្ទង់មានលេខនិងអក្សរ)

– confirm password: លេខសំងាត់ដាច់ខាតដូចលេខសំងាត់ password

– Phone :លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូន(សំខាន់ពេលដកដាក់លុយផ្ទៀងលេខទូរស័ព្ទត្រូវលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានអោយ) រួចសូមចុច send verify code.

– Verify Code :ឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់បង្អូននឹងឃើញមានសារលេខ ៤ខ្ទង់។ សូមបញ្ចូលលេខ៤ខ្ទង់ចូលប្រអប់ នេះ


– Preferred Currency: រើសប្រភេទលុយ (ដុល្លា លុយខ្មែរ លុយដុង ឬលុយបាត)ចុច submit ជាការស្រេច៕ 
Top