Đếm Ngược Đến Ngày Giáng Sinh

rongcon

Công Thần CTIT
<form name="count">
<input type="text" size="73" name="count2">
</form>


<script>

/*
Count down until any date script-
By JavaScript Kit (www.javascriptkit.com)
Over 200+ free scripts here!
*/


//change the text below to reflect your own,
var before="Christmas!"
var current="Today is Christmas. Merry Christmas!"
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")

function countdown(yr,m,d){
theyear=yr;themonth=m;theday=d
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if(dday==0&&dhour==0&&dmin==0&&dsec==1){
document.forms.count.count2.value=current
return
}
else
document.forms.count.count2.value="Only "+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+before
setTimeout("countdown(theyear,themonth,theday)",1000)
}
//enter the count down date using the format year/month/day
countdown(2008,12,25)
</script>
mới tìm được đoạn này hay ra phết cho các bác thử luôn nè
 
Top